Bana- Bir-Hikâye-Anlat (TEMAS)

Bana- Bir-Hikâye-Anlat (TEMAS)

 

Amaç: Bilişsel, duyuşsal, içsel ve kişilerarası işlevsellikteki güçlü yanları ve zayıf noktaları tanımlamak için geliştirilmiştir.

Kitle: 5 ile 18 yaşları arası.

Ölçekler: Nicel Ölçekler (Bilişsel Fonksiyonlar, Kişilik Fonksiyonları, Duyuşsal Fonksiyonlar), Niteliksel Göstergeler (Duyuşsal Fonksiyonlar, Bilişsel Fonksiyonlar).

Süre: 45-60 dakika (kısa versiyon); 120 dakika (uzun versiyon).

Yazar: Giuseppe Constantino, Robert G. Malgady ve Lloyd H. Rogler

Yayın evi: Western Psikolojik Hizmetler.

Tanım: Bana- Bir-Hikâye-Anlat (TEMAS), reşit olan ve olmayan olmayan çocuklar ile gençler için kullanılmak üzere tasarlanmış bir grup uyaran kartları ve her grup için geniş kapsamlı normatif verileriyle çok kültürlü tematik bir özalgı testidir. Uyaran kartları, belirli tepkileri ortaya çıkarmak için yapılandırılmıştır. Ayrıca, bu kartlar duygusal durumların söze dökülüp ifade edilmesi ve yansıtmasını kolaylaştırmak için renkli şekillerdedir. TAT ile şu noktalarda farklılık gösterir: 1) İçruhsal dinamiklerden ziyade, içselleştirilmiş kişilerarası ilişkilerde kendini gösterdiği kişilik fonksiyonlarına odaklanır, 2) TEMAS, 23 renkli resimden oluşurken, TAT ise 19 renksiz resim ve yavan sıkıcı kartlardan oluşur, 3) TEMAS, bipolar kişilik fonksiyonlarının çatışma çözümlerini gösteren anlamlı hikayeler ortaya çıkarmaya çalışırken, TAT anlamlı hikayeler ortaya çıkarmak için belirsiz uyaranları kullanır, 4) TEMAS uyaranları, negatif ve pozitif duygular, bilişler ve kişilerarası işlevlerin kutuplulukları temsil eder; öte yandan TAT ise öncelikle negatif duyguları, depresif duygudurumu ve düşmanlığı temsil edecek şekilde ağırlıklandırılır. TEMAS uyaran kartları kültürel olarak uygun, cinsiyete duyarlı ve belirsizliği azaltmıştır.

Puanlama: Çocuk hikayeleri, bilişsel, duyuşsal, kişisel ve kişilerarası işlevin özel kriterlerini kullanarak kayıt kitapçığında puanlanır. Puanlanan ölçekler ve işlevler Nicel Ölçeklerdir (Bilişsel Fonksiyonlar [Tepki Zamanı, Toplam Süre, Akıcılık, Toplam Eksiklikler], Kişilik Fonksiyonları [Kişilerarası İlişkiler, Saldırganlık, Anksiyete-Depresyon, Başarı Güdüsü, Doyumu Erteleme, Benlik Kavramı, Cinsel Kimlik, Ahlaki Yargı, Gerçeklik Testi], Duygusal Fonksiyonlar [Mutlu, Üzgün, Kızgın, Korkmuş]), Nitel Göstergeler (Duygusal Fonksiyonlar [Nötr, Değişken, Uygunsuz Duygulanım], Bilişsel Fonksiyonlar [Çatışma, Sıralama, Hayal Gücü, İlişkiler, Toplam Dönüşümler, Sorular ve aşağıdakilerin her biri için Eksikler ve Dönüşüm puanları: Ana Karakter, İkincil Karakter, Olay, Mekan]).

Güvenirlik: Yazarlar tarafından önerilen ve kılavuz tarafından bildirilen 34 işlev (Bilişsel, Kişilik ve Duyuşsal), iç tutarlılık güvenilirliği tahminlerini vermektedir. Kabul edilebilir seviyenin altında olan projektif testler için bile (.70) olan Cronbach’ın alfa değeri, 31 ila .98 arasındaydı. Test-tekrar test güvenirliği, en yüksek fonksiyon korelasyonunun r = .53 olduğu ve 34 fonksiyonun 26'sının sıfıra yakın korelasyonlar gösterdiği durumlarda düşüktü. Çünkü puanlayıcılar arası güvenirlik genelde orta seviyeden yükseğe doğru artmakta idi ve test-tekrar test korelasyonları bu araca son derece durumsal bir nitelik kazandırmaktadır. Yazarlar tarafından önerilen işlevler zamanla değişebilir, ancak bildirilen test-tekrar test verileriyle gösterildiği gibi bireylerde daha sabit ve tutarlı olmalıdır. Bir uzmanın vardığı sonuca göre, TEMAS, ölçmesi gereken yapıları ya da hataya dayandırılan büyük bir oranındaki her bir puanı ölçemez. Ancak, güvenilirlik ve geçerlilik oluşturulması genel olarak projektif test için ortak bir sorun olmuştur.

Geçerlik: TEMAS kılavuzu, kriter geçerliliğini, sonuç veren oldukça karmaşık bir regresyon analizi kullanarak göstermektedir. Tedavisel sonuçların varyansının % 6 ila 22'si dört standart ölçüm ve lisansüstü öğrencileri dört ölçüt olarak derecelendirmesi gibi kullanılarak tahmin edilir. Rapor edilen analiz, korelasyon geçerliliğinin olduğuna dair yeterli bir kanıt teşkil etmemektedir. Yapılan bağımsız bir araştırmada, Hispanik çocukların TEMAS'a olan sözlü tepkileri TAT'a göre daha fazlaydı. Fakat, azınlık kartlarının farklı geçerlilik eksikliği söz konusudur. Ayrıca, sözel tepkiler Siyahi veya İspanyol öğrenciler için alınan puanların TAT'da elde edilebilecek puanlardan daha geçerli kişilik ölçütleri olduğunu belirtmez. TEMAS, makul bir önermeye dayanmaktadır (yani, mevcut projektif teknikler kültürel olarak duyarsız olabilir) ve ölçütün yapısal geçerliliği vardır ama henüz ölçütsel geçerlilik sağlamamıştır. Bunun yanı sıra TEMAS, çocukların kişilik özelliklerini değerlendirmede TAT veya benzer ölçütlerden daha iyi olduğunu göstermiştir. İyi bir şekilde yapılandırılmış olan TAT, tematik projektif araştırmalar için hala önerilen bir standarttır. Hem dahili hem de tutatlılık ve test-tekrar test yöntemleri ile karşılaştırıldığında, TEMAS uygun bir güvenilirliğe sahip değildir. TEMAS, diğer projektif testlere bir düzenleme ile gelişirilmiş bir uygulama değildir ve psikometrik özellikleri, var olan mevcut ölçütlerden daha daha kötü olabilir. TEMAS kartları, araştırma amaçlarıyla doğrudan karşılaştırmalar yapmak için yararlı olabilir ve böylece TAT ve diğer kişilik araçları için teşvik edilir. TEMAS'ın klinik veya tahmini kullanımı hala sorgulanabilir ve çocuklar dahil edildiğinde dikkatli olunması tavsiye edilir.

Normlar: Normatif örneklem, yaşları 11 ila 85+ arasında olan 2.000 kişiyi kapsamıştır. Örneklem, ABD nüfusun cinsiyet, sosyoekonomik durum (katılımcının veya ebeveynin eğitim düzeyleri) ve ırk veya etnik grubunu temsil etmektedir.

Tavsiye edilen kullanımlar: TEMAS, bilişsel, duyuşsal ve kişilik işlevlerini daha iyi anlamak, daha doğru bir tedavi planı geliştirmek, tedaviye yönelik ilerlemeyi ve sonuçları değerlendirmede probleme özgü bilgi vermek için klinik ortamlarda kullanılmalıdır.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.